Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam: Story Fabrique 

Adres: Laan van Vollenhove 1099, 3706 EK te Zeist

KvK nummer: 72592249

E-mail: info@storyfabrique.nl

 

Artikel 2: Levering en uitvoering

2.1 De ondernemer zal zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen.

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Het risico van beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.4 Verzendkosten worden duidelijk gecommuniceerd, evenals eventuele extra kosten.

2.5 Bij vermissing van producten, waarbij de consument niet voor Track & Trace heeft gekozen terwijl dit wel als optie is gegeven, is de ondernemer niet aansprakelijk. 

2.6 In geval van overmacht, zoals natuurrampen of stakingen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen.

 

Artikel 3: Betaling

3.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan voordat de bestelling in behandeling wordt genomen. 

3.2 Geaccepteerde betaalmethoden worden vermeld op de website.

 

Artikel 4: Klachtenregeling

4.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.

4.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De consument heeft hier uiterlijk 14 dagen voor na ontvangst van het product. 

4.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering. 

 

Artikel 6: Retourneren

6.1 Retourneren is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van het product. 

6.2 Wanneer het geretourneerde product, zonder beschadigingen of gebruikssporen, is ontvangen door de ondernemer, wordt het bedrag binnen 7 dagen teruggestort.

6.3 De kosten voor het retour sturen van producten zijn voor de rekening van de consument.

 

Artikel 7: Algemene Bepalingen 

7.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. 

7.2 Bij overmacht, zoals natuurrampen of stakingen, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt. De ondernemer neemt redelijke maatregelen maar is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade.

7.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de ondernemer. Bij strijdigheid met wetgeving blijven overige bepalingen gelden; nietige bepalingen worden vervangen.